Publikacje
 

Dokument | 2016-03
Code of Conduct

 
Firma

Kodeks przedsiębiorstwa

Grupa Schaeffler rozwija poczucie odpowiedzialności obecne w przedsiębiorstwach LuK, INA oraz FAG, wyznając zasadę, że stanowi to podstawę przyszłego sukcesu przedsiębiorstwa. Kodeks przedsiębiorstwa grupy Schaeffler bazuje na dziewięciu zasadach „Global Compact”, „The Global Sullivan Principles of Corporate Social Responsibility” oraz standardzie „Social Accountability International”. Ustalone w nich zasady stanowią dla przedsiębiorstwa standardy minimalne. Nie ograniczają one szerszych formuł przystosowanych do charakterystyki danych krajów i kultur.

Prawa człowieka
Zobowiązujemy się do przestrzegania międzynarodowych praw człowieka wszędzie tam, gdzie możemy mieć wpływ na podejmowane decyzje.

Praca przymusowa
Odcinamy się od wszelkich form pracy przymusowej, zarówno w naszym przedsiębiorstwie, jak i u naszych partnerów handlowych.

Praca dzieci
Nie akceptujemy zatrudniania dzieci, zarówno w naszym przedsiębiorstwie, jak i u naszych partnerów handlowych.

Dyskryminacja i szacunek względem innych osób
Chcemy tworzyć miejsca pracy wolne od dyskryminacji i nagabywań na tle płci, rasy, koloru skóry, religii, wieku, narodowości, niepełnosprawności czy orientacji seksualnej. Pracownicy naszego przedsiębiorstwa zasługują na wzajemny szacunek.

Wynagrodzenie za pracę i czas pracy
Szanujemy prawo naszych pracowników do stosownego wynagrodzenia za pracę i przestrzegamy uregulowań prawnych dotyczących poborów minimalnych na danym rynku pracy. We wszystkich naszych przedsiębiorstwach respektujemy przepisy dotyczące czasu pracy.

Stosunek do osób zatrudnionych i reprezentacji pracowników
Szanujemy prawo naszych pracowników do wolności zrzeszania się. Równocześnie stale umożliwiamy zatrudnionym przez nas osobom bezpośrednie przedstawianie własnych spraw.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Pragniemy stworzyć bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, spełniające lub przekraczające odpowiednie standardy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Podejmując odpowiednie działania chcemy zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Rozwój pracowników
Rozwój naszych pracowników stanowi dla nas istotną inwestycję w przyszłość naszego przedsiębiorstwa. Prócz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych kładziemy również nacisk na poszerzanie kompetencji socjalnych i w zakresie metodyki pracy.

Dostawcy
Zachęcamy naszych dostawców do wprowadzania i egzekwowania w możliwie najszerszym zakresie zasad odpowiedzialności socjalnej zbliżonych do naszych.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne
We wszystkich zakładach produkcyjnych na całym świecie utrzymujemy efektywny i stale ulepszany system zarządzania ekologią. Do minimalnych wymagań systemu należy spełnienie miejscowych warunków prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zgodność stosowanych metod z wytycznymi systemu zarządzania ochroną środowiska grupy Schaeffler. Nasza odpowiedzialność za środowisko naturalne opiera się na współpracy z naszymi partnerami handlowymi oraz dostawcami.

Konflikty interesów, prezenty oraz próby korupcji
Zobowiązujemy się do nie przyjmowania i nie dawania podarunków, które mogłyby prowadzić do powstania konfliktu interesów. W szczególności nie akceptujemy płacenia ani oferowania łapówek oraz innych sprzecznych z prawem świadczeń pieniężnych na rzecz przedstawicieli władz lub innych osób.

Odpowiedzialność
Od naszych pracowników oczekujemy poczucia osobistej odpowiedzialności za dotrzymywanie postanowień kodeksu oraz wspierania kolegów w dążeniu do stosowania się do jego postanowień. Odpowiedzialność za wdrażanie powyższych zasad spoczywa na kierownictwie przedsiębiorstwa. Stanowią one integralną część naszych regulacji i wytycznych.

 

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Akceptuję