Szukany termin

Ogólne warunki użytkowania witryny Schaeffler

1. Zakres

1.1
Użytkowanie stron internetowych (witryny Schaeffler) udostępnianych przez Schaeffler Polska Sp. z o.o. („Schaeffler”) podlega niniejszym Warunkom w zakresie, w jakim nie jest ono regulowane warunkami spółki Schaeffler w danym kraju. Rozpoczynając korzystanie z witryny, użytkownik zatwierdza Warunki użytkowania w bieżącej wersji.

1.2
Ogólne warunki użytkowania mogą zostać uzupełnione, zmienione lub zastąpione.

2. Zawartość Witryny Schaeffler

Firma Schaeffler umieściła na swojej witrynie niewiążące informacje oraz powiązane dokumenty i oprogramowanie, które można wyświetlić lub pobrać. Obecność tych materiałów nie stanowi zobowiązania i nie wiąże się z żadnymi gwarancjami kompletności. Schaeffler może w dowolnym momencie, w całości lub części, zablokować Witrynę Schaeffler lub zmienić jej zawartość bez ostrzeżenia. Schaeffler nie przyjmuje odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność Witryny Schaeffler.

3. Prawo użytkowania

3.1
Użytkowanie informacji, oprogramowania i dokumentów dostępnych w Witrynie Schaeffler podlega niniejszym Warunkom, a w przypadku ich aktualizacji będą one podlegać obowiązującym warunkom licencyjnym uzgodnionym z Schaeffler. Wszelkie warunki licencyjne uzgodnione osobno będą miały moc nadrzędną w stosunku do niniejszych Warunków.

3.2
Schaeffler nadaje użytkownikowi niewyłączne, nieprzenoszalne, niepodlegające cesji ani sublicencji prawo do użytkowania informacji, oprogramowania i dokumentów dostępnych w Witrynie Schaeffler w zakresie, w jakim uzgodniono między stronami lub, w przypadku braku takiego porozumienia, zgodnie z przeznaczeniem założonym przez Schaeffler.

3.3
Oprogramowanie jest dostępne nieodpłatnie wyłącznie w formie przeznaczonej do odczytu komputerowego. Nie udziela się żadnych praw dotyczących udostępniania kodu źródłowego. W przypadku, gdy warunki licencyjne oprogramowania typu open source mają moc nadrzędną w stosunku do niniejszych Warunków i wymagają, aby firma Schaeffler udostępniła kod źródłowy, taki kod źródłowy zostanie udostępniony w zamian za zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów.

3.4
O ile obowiązujące postanowienia nie stanowią inaczej, użytkownik nie może zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego, rozwijać ani tłumaczyć zwrotnie oprogramowania lub jego dokumentacji ani usuwać jakiejkolwiek ich części.

3.5
Informacje, oprogramowanie i dokumenty są chronione obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi praw autorskich oraz innymi obowiązującymi przepisami związanymi z własnością intelektualną. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać tych praw, a w szczególności nie usuwać jakichkolwiek alfanumerycznych oznaczeń identyfikacyjnych, znaków lub informacji o prawach autorskich z informacji, oprogramowania lub dokumentów bądź ich kopii.

3.6
Niniejsze Warunki nie wpływają na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony praw autorskich do oprogramowania.

4. Własność intelektualna

4.1
Bez względu na szczegółowe wymogi określone w sekcji 4. niniejszych Warunków użytkowania, informacji, znaków towarowych oraz innych elementów Witryny Schaeffler nie wolno zmieniać, kopiować, sprzedawać, wypożyczać, używać, rozwijać lub wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej zgody na piśmie firmy Schaeffler.

4.2
Z wyjątkiem prawa użytkowania i innych praw wyraźnie nadanych w niniejszych Warunkach, użytkownik nie otrzymuje żadnych innych praw, w szczególności praw do nazwy firmy lub praw własności przemysłowej, takich jak patenty, patenty na wynalazek lub znaki towarowe, a Schaeffler nie ma żadnych obowiązków nadania takich praw.

5. Rejestracja i użytkowanie chronionych stron

5.1
Niektóre strony w Witrynie Schaeffler są chronione hasłem. Z uwagi na bezpieczeństwo transakcji biznesowych dostęp do tych stron mogą uzyskać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. Schaeffler nie udziela prawa do rejestracji. W szczególności Schaeffler zastrzega prawo do uczynienia stron internetowych, które były poprzednio dostępne dla wszystkich, dostępnymi tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Schaeffler może w dowolnym momencie wycofać prawo dostępu, blokując dane dostępu, bez podawania przyczyny, w szczególności gdy użytkownik:

 • udzielił fałszywych danych podczas rejestracji;
 • naruszył Warunki użytkowania lub obowiązek zachowania staranności w odniesieniu do danych dostępu;
 • naruszył obowiązujące prawo, uzyskując dostęp do Witryny Schaeffler lub użytkując ją; lub
 • był nieaktywnym użytkownikiem Witryny Schaeffler przez przynajmniej 24 miesiące.

5.2
W przypadku dopuszczenia do rejestracji użytkownik ma obowiązek podać dokładne i poprawne dane, niezwłocznie powiadamiając Schaeffler o jakichkolwiek zmianach w ich zakresie.

5.3
Po rejestracji użytkownik otrzyma nazwę użytkownika i hasło (dane użytkownika). Podczas pierwszego logowania użytkownik zmieni hasło przydzielone przez firmę Schaeffler na bezpieczne hasło. Dane użytkownika umożliwiają użytkownikowi dostęp do własnych danych, ich zmianę oraz, w miarę potrzeby, przedłużenie lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych.

5.4
Użytkownik ma obowiązek zadbać o to, aby dane użytkownika nie były dostępne dla osób trzecich, i odpowiada za wszelkie polecenia i inne czynności podjęte przy użyciu danych użytkownika. Po każdym użytkowaniu należy opuścić obszar chroniony hasłem. Jeśli użytkownik wykryje, że osoba trzecia nadużywa danych użytkownika, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym firmę Schaeffler na piśmie oraz, jeżeli dotyczy, zawczasu powiadomić o tym pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu takiego powiadomienia firma Schaeffler zablokuje dostęp do obszaru chronionego hasłem dla tego użytkownika. Zniesienie blokady jest możliwe tylko na specjalny wniosek użytkownika przedłożony firmie Schaeffler lub po nowej rejestracji.

5.5
Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać na piśmie usunięcia swoich danych rejestracyjnych, chyba że nie jest to możliwe ze względu na rozpatrywane obecnie kwestie umowne. W takim przypadku Schaeffler usunie wszelkie dane użytkownika oraz inne dane osobowe, gdy tylko nie będą one już potrzebne.

6. Odniesienia i linki

Witryna Schaeffler może zawierać odniesienia i linki (hiperłącza) do witryn osób trzecich. Firma Schaeffler nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryny ani nie uznaje jej jako swojej własności, gdyż nie sprawuje ona kontroli nad informacjami, do których prowadzi link osoby trzeciej, i nie ponosi odpowiedzialności za materiały i informacje zawarte w witrynach, do których link taki prowadzi. Korzystanie z witryn, do których prowadzą linki, odbywa się na ryzyko użytkownika.

7. Wyłączenie odpowiedzialności za wady prawne, wady jakościowe i wirusy

7.1
W zakresie, w jakim wszelkie informacje, oprogramowanie i dokumenty są udostępniane nieodpłatnie, niniejszym wyłącza się odpowiedzialność za wady prawne lub wady jakościowe informacji, oprogramowania i dokumentów, a w szczególności poprawności, braku wad, niepodlegania prawom własności lub prawom autorskim osób trzecich, kompletności i/lub zdatności do użytku, z wyjątkiem przypadków umyślnego lub złośliwego działania. SCHAEFFLER NINIEJSZYM WYKLUCZA ISTNIENIE WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, NIENARUSZANIA PRZEPISÓW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

7.2
Informacje zawarte w Witrynie Schaeffler mogą zawierać parametry techniczne lub ogólne opisy technicznych możliwości produktów, które w pewnych przypadkach (np. z powodu zmiany produktu) mogą nie być dostępne. W związku z powyższym w każdym przypadku przed zakupem należy uzgodnić wymagane parametry techniczne produktu.

7.3
Odpowiedzialność Schaeffler za wszelkie wady jakościowe i wady prawne będzie ustalana w oparciu o postanowienia sekcji 7.1 i 7.2 niniejszych Warunków. Ceteris paribus, wszelka odpowiedzialność Schaeffler jest wyłączona, chyba że (i) narzuca ją obowiązujące prawo (np. Ustawa o odpowiedzialności za produkty), (ii) wynika z prawa dotyczącego odpowiedzialności za produkty, (iii) wynika z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, (iv) wynika ze śmierci lub urazu na ciele, (v) wynika z udzielenia gwarancji dotyczącej jakości, (vi) wynika ze złośliwego zatajenia wady lub (vii) wynika ze znacznego naruszenia umowy. Wszelkie odszkodowania z tytułu znacznego naruszenia umowy będą ograniczone do typowych, możliwych do przewidzenia szkód, o ile nie wynikają one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

7.4
Firma Schaeffler dopełni wszelkich starań, aby Witryna Schaeffler była wolna od wirusów, jednak nie może udzielić gwarancji w tym zakresie. Dla własnej ochrony, a także w celu zapobieżenia przedostaniu się wirusów do Witryny Schaeffler, użytkownik powinien korzystać z odpowiednich środków bezpieczeństwa i programów antywirusowych. Użytkownik ma obowiązek stosować odpowiednie procedury i kontrole w celu spełnienia wymagań dotyczących ochrony przed wirusami i dokładności przesyłanych i odczytywanych danych, a także przechowywać kopię zapasową danych poza witryną na wypadek ich utraty.

7.5
W zakresie powyższych postanowień nie dopuszcza się odwrócenia ciężaru dowodu.

8. Obowiązki dotyczące użytkowania

8.1
W odniesieniu do Witryny Schaeffler użytkownikowi nie wolno:

 • powodować szkód lub urazów na ciele jakichkolwiek osób, w szczególności osób niepełnoletnich, ani naruszać ich praw do prywatności;
 • użytkować witryny w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego;
 • naruszać praw własności przemysłowej lub praw autorskich bądź innych praw własności;
 • przesyłać materiałów zawierających wirusy lub tzw. „trojany” lub inne programy, które mogą uszkodzić oprogramowanie;
 • udostępniać, przechowywać lub wysyłać hiperłącza lub materiały, co do których nie ma takich uprawnień, w szczególności jeśli takie hiperłącza lub materiały stanowią naruszenie obowiązku zachowania poufności lub są niezgodne z prawem; lub
 • rozpowszechniać reklam lub niechcianych wiadomości e-mail (tzw. „spamu”) lub niestosownych ostrzeżeń dotyczących wirusów, złośliwego oprogramowania itp., zapraszać osoby do udziału w hazardzie, grach, łańcuszkach, piramidach finansowych lub podejmować podobnych działań;
 • podejmować jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z Witryny przez innych użytkowników lub które, wedle uznania Schaeffler, mogą być szkodliwe dla firmy Schaeffler lub użytkowników Witryny lub narażać ich na odpowiedzialność;
 • użytkować Witryny w sposób, który może wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub narazić na szwank witrynę lub zakłócić użytkowanie Witryny przez inne osoby, w tym ich możliwość realizowania czynności w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Witryny.

8.2
Firma Schaeffler może w dowolnym momencie zablokować dostęp do witryny Schaeffler, w szczególności jeśli użytkownik naruszy swoje obowiązki wynikające z niniejszych Warunków.

9. Wymagania dotyczące eksportu

Ze względu na jego typ lub przeznaczenie przesyłanie informacji, oprogramowania i dokumentów może podlegać przepisom prawnym dotyczącym kontroli eksportu, w szczególności przepisom UE lub jej państw członkowskich lub Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zobowiązuje się zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących kontroli eksportu.

10. Ochrona danych osobowych

Kompilując, użytkując i przetwarzając dane osobowe użytkownika, Schaeffler zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, które są dostępne w Witrynie Schaeffler.

11. Dodatkowe porozumienia, jurysdykcja, prawo właściwe

11.1
Wszelkie porozumienia dodatkowe do niniejszych Warunków użytkowania, w tym zmiany niniejszej klauzuli, wymagają formy pisemnej.

11.2
Miejscem jurysdykcji jest siedziba Schaeffler Polska Sp. z o.o..

11.3
Poszczególne strony Witryny Schaeffler są zarządzane przez firmę Schaeffler i stanowią jej odpowiedzialność. Strony te są zgodne z wymaganiami kraju, w którym Schaeffler Polska Sp. z o.o. ma siedzibę. Schaeffler nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za możliwość, iż informacje, oprogramowanie i/lub dokumenty zawarte w Witrynie Schaeffler mogą zostać wyświetlone lub pobrane poza danym krajem. Użytkownicy spoza kraju, którzy korzystają z Witryny Schaeffler, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za jej zgodność z przepisami ich kraju. Zabrania się dostępu do informacji, oprogramowania i/lub dokumentów zawartych w Witrynie Schaeffler w krajach, w których taki dostęp jest niezgodny z prawem. W takich przypadkach, jeśli użytkownik pragnie skontaktować się z firmą Schaeffler w kwestiach handlowych, powinien skontaktować się z przedstawicielami Schaeffler w danym kraju.

11.4
Użytkowanie niniejszej witryny i niniejsze Warunki podlegają przepisom kraju, w którym Schaeffler Polska Sp. z o.o. ma siedzibę.


Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie