Szukany termin

Polityka prywatności

Cieszymy się z Państwa zainteresowania Grupą Schaeffler (Schaeffler AG i powiązane przedsiębiorstwa) i naszymi produktami. W ramach korzystania z naszej witryny internetowej przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Przetwarzając dane osobowe, przestrzegamy stosownych przepisów o ochronie danych osobowych.

1. Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych

1.1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników gromadzimy i przetwarzamy co do zasady tylko wówczas, gdy jest to konieczne do udostępnienia funkcjonalnej witryny internetowej oraz zawartych w niej treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika lub zgodnie z przepisami prawa, które zezwalają na takie przetwarzanie również bez zgody podmiotu danych.

1.2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników witryny odbywa się na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO) i innych przepisów prawa, np. niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

1.2.1. Zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do określonych celów, podstawę prawną do ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażoną zgodę użytkownik może w każdej chwili odwołać. Prosimy mieć na uwadze, że odwołanie zgody ma skutek wyłącznie na przyszłość. Odwołanie zgody jest zatem nieskuteczne wobec procesów przetwarzania danych, które odbyły się wcześniej.

1.2.2. Działania w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przetwarzanie danych osobowych w ramach wykonania umowy, których stroną jest użytkownik, albo w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, dokonywanych na wniosek użytkownika, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Cele przetwarzania danych są wówczas określone przez treść umowy i jej przedmiot.

1.2.3. Obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji obowiązków prawnych, którym podlega nasza firma, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1.2.4. Uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji uzasadnionego interesu firmy Schaeffler lub podmiotów trzecich (np. w celu dochodzenia roszczeń i obrony w sporach prawnych; w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego; w celu zapobieżenia przestępstwom; w ramach zarządzania firmą oraz rozwoju usług i produktów), przy czym interes ten przeważa nad interesami, prawami i swobodami podstawowymi osoby, której dane osobowe dotyczą, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1.3. Usunięcie danych i okres przechowywania

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji danego celu.

Dane, które przestają być konieczne do realizacji celu, w jakim były przetwarzane, zostają usunięte, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przechowywania przez określony okres. Dane udostępnione nam w ramach zgody marketingowej w przypadku odwołania zgody zostają usunięte najpóźniej po dwóch miesiącach, natomiast w pozostałych sytuacjach usuwamy historię naszej komunikacji marketingowej po 5 latach.

1.4. Dostęp do danych osobowych w ramach koncernu Schaeffler i dla podmiotów trzecich

W ramach Grupy Schaeffler dane osobowe użytkowników otrzymują te jednostki, które potrzebują ich zgodnie z zasadą „least privilege” (uprawnienia do dostępu w minimalnym koniecznym zakresie) i zasadą „need to know” (dostęp do danych tylko gdy to konieczne).

Udostępnienie danych osobowych podmiotom poza Grupą Schaeffler jest możliwe tylko wówczas, gdy jest to konieczne, zezwalają na to przepisy prawa, osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę lub jeśli podmiot przetwarzający dane na nasze zlecenie umownie zobowiązał się do przestrzegania zasad RODO i niemieckiej ustawy BDSG.

Z powyższymi zastrzeżeniami dane osobowe mogą być przekazywane: Właściwym wewnętrznym działom merytorycznym, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, oraz w razie potrzeby podwykonawcom.

1.5. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich oraz organizacjom międzynarodowym

Przekazywanie danych osobowych do krajów poza UE/EOG (tzw. kraje trzecie) odbywa się tylko wówczas, gdy jest to konieczne lub nakazane przepisami prawa, jeśli podmiot danych wyraził na to zgodę lub w ramach realizacji zlecenia. W przypadku, gdy przetwarzanie danych realizowane jest przez podwykonawców z krajów trzecich, oprócz pisemnych poleceń są oni również zobowiązani do przestrzegania standardowych klauzul umownych UE w zakresie ochrony danych osobowych obowiązującym w Europie.

1.6. Bezpieczeństwo informatyczne a linki do witryn internetowych podmiotów trzecich

Grupa Schaeffler stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez siebie dane użytkowników przed przypadkowym lub celowym usunięciem, manipulacją, utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych. Wyżej wymienione środki bezpieczeństwa są przez nas stale ulepszane przy wykorzystaniu najnowszych możliwości technicznych.

Nasze witryny internetowe mogą zawierać linki do innych witryn internetowych. Nasze informacje dotyczące ochrony danych osobowych nie obejmują tych witryn.

1.7. Obowiązek podania danych osobowych

W ramach zawierania umów użytkownik musi udostępnić dane osobowe, które są niezbędne do ustanowienia, realizacji i zakończenia stosunku umownego oraz wykonania wynikających z niego obowiązków, a także dane, do których zbierania firma Schaeffler jest zobowiązana.

W niniejszej witrynie internetowej udostępniamy użytkownikom usługi, z których mogą oni dobrowolnie korzystać. Bez podania danych osobowych korzystanie z niektórych naszych usług może być niemożliwe.

1.8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie stosujemy w pełni automatycznych systemów podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO Firma Schaeffler generalnie nie stosuje technologii profilowania. Jeśli w pojedynczych przypadkach miałoby to miejsce, wówczas osobno poinformujemy o tym użytkownika, jeśli jest to wymagane ustawowo, i w razie potrzeby uprzednio uzyskamy jego zgodę.

1.9. Źródła pozyskania danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe otrzymane od użytkowników w ramach osobistego kontaktu, poprzez formularze rejestracyjne lub przez media społecznościowe.

2. Procesy przetwarzania danych podczas udostępniania witryny internetowej i tworzenia plików dziennika

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, nasze serwery sieciowe zapisują i gromadzą nazwę dostawcy sieci użytkownika, jego adres IP, stronę z której nastąpiło przekierowanie, odwiedzone strony w ramach witryny, a także datę i czas trwania wizyty. Dane te są zapisywane w plikach dziennika naszych systemów i służą do analizy problemów i błędów. Korzystanie z adresu IP jest jednak ograniczone do niezbędnego technicznie zakresu; ponadto adres IP jest skracany, a zatem przetwarzany w sposób zanonimizowany, w związku z czym niemożliwe jest jego przyporządkowanie do konkretnego użytkownika.

Tymczasowe zapisywanie skróconego adresu IP przez nasze systemy jest technicznie niezbędne, aby umożliwić udostępnienie na urządzeniu końcowym poprawnie działającej witryny. Zapisywanie pliku dziennika jest konieczne do zapewnienia funkcjonalności witryny internetowej. Analiza danych do celów marketingowych jest wówczas wykluczona.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Gromadzenie danych w celu udostępniania witryny internetowej oraz zapisywanie danych pliku dziennika w ramach funkcjonowania witryny jest konieczne. W związku z tym użytkownikowi nie przysługuje prawo sprzeciwu.

3. Przetwarzanie danych w związku z usługami oferowanymi w ramach witryny

Na naszej witrynie internetowej oferujemy różne usługi, do korzystania z których konieczne jest podanie danych osobowych.

3.1. Przetwarzanie danych w ramach działań marketingowych (DOI, tracking)

Chcemy oferować użytkownikom informacje maksymalnie dopasowane do ich zainteresowań. Aby korzystać z tego rodzaju usługi, użytkownik musi podać nam swoje dane osobowe, takie jak np. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy i/lub numer telefonu, które można wprowadzić w formularzu na naszych stronach do rejestracji, a także potwierdzić wszystkie zgody

  • na otrzymywanie spersonalizowanych reklam i informacji (np. newslettera, zaproszeń na targi i wydarzenia, informacji o produktach, usługach, ofertach i promocjach, w tym również ankiet dla klientów oraz informacji o firmie) od Grupy Schaeffler za pośrednictwem e-maila, SMS-a i/lub komunikatorów internetowych, jak np. WhatsApp i
  • na tracking (śledzenie) zachowań użytkownika w związku z cyfrowymi usługami Schaeffler (kiedy użytkownik otrzymał i odczytał przesłane przez nas e-maile; jakie rubryki, artykuły, produkty oraz inne treści otworzył w witrynie Schaeffler lub w e-mailach, a także kiedy; z jakich linków do stron Schaeffler w naszych mailach korzystał i kiedy; jak integrował się w ramach naszych usług, np. korzystał z webinarów.

Gromadzenie danych użytkowników poprzez formularz rejestracyjny umożliwia przesyłanie im reklam i informacji. W tym celu możemy korzystać z usług podmiotów trzecich (podwykonawców), związanych z nami umową o realizację zlecenia, i przekazywać im takie dane. Informacje o zachowaniach użytkownika, gromadzone w ramach funkcji trackingu, służą wyłącznie do przesyłania użytkownikowi informacji i reklam możliwie indywidualnie dopasowanych do jego zainteresowań.

Po wyrażeniu zgody i wysłaniu formularza rejestracyjnego użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem na podany przez siebie adres. Rejestracja jest skuteczna dopiero po kliknięciu linku potwierdzającego zawartego w tej wiadomości.

Podstawą prawną przetwarzania danych po rejestracji użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane te są usuwane, gdy przestaną być potrzebne do celu, w jakim zostały zgromadzone. Zatem dane pozostają zapisane tak długo, jak aktywna jest rejestracja użytkownika do usługi spersonalizowanych reklam i informacji. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, przesyłając e-mail na adres unsubscribe@schaeffler.com lub klikając link „Wypisz się” w otrzymanej wiadomości, w ten sposób wyrejestrowując się z usługi. W takim wypadku zostają usunięte wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w ramach kontaktu z użytkownikiem, a także informacje dotyczące jego zachowań. Odwołanie zgody nie uchybia zgodności z prawem procesów przetwarzania danych mających miejsce przed odwołaniem zgody.

3.2. Korzystanie z naszych formularzy kontaktowych i formularzy zapytań

W witrynie internetowej znajdują się formularze kontaktowe i formularze zapytań, których można używać do kontaktu z nami drogą elektroniczną.

Aby użyć formularza do kontaktu, użytkownik musi wpisać niezbędne odpowiednie dane w polach oznaczonych gwiazdką (np. adres e-mail). Wszystkie pozostałe dane są opcjonalne. Te dane osobowe są przekazywane tylko do wiadomości właściwego merytorycznie działu naszej firmy i zapisywane w naszych systemach. W momencie wysyłania wiadomości przez użytkownika zapisywana jest data i godzina. W ramach procesu zapytania odbieramy od użytkownika zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dane wprowadzane przez użytkownika w polach formularza są używane wyłącznie do udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe są usuwane, gdy proces komunikacji zostanie zakończony.

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając e-mail na adres dataprivacy@schaeffler.com. W takim wypadku zostają usunięte ze skutkiem na przyszłość wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w ramach kontaktu. W zależności od momentu, w którym nastąpi odwołanie zgody przez użytkownika, dalszy kontakt z naszej strony może być niemożliwy.

Kontakt z nami możliwy jest również za pośrednictwem chatbotów. Do usługi tej stosuje się powyższe postanowienia dotyczące ochrony danych. W przypadku korzystania z tej usługi przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.3. Przetwarzanie danych w ramach rejestracji na niepublicznych witrynach internetowych / obszarach witryn internetowych

Niektóre nasze witryny internetowe lub poszczególne obszary tych witryn są chronione hasłem dostępowym. Oznacza to, że użytkownik musi się najpierw zarejestrować, aby mógł wejść do witryny lub obszaru witryny i z niej korzystać.

Aby się zarejestrować, użytkownik musi podać w odpowiednich polach formularza dane oznaczone jako obowiązkowe, np. dane kontaktowe i adresowe oraz typ użytkownika. Data i godzina wypełnienia formularza są zapisywane.

Dane osobowe są wykorzystywane do zarządzania kontem użytkownika oraz kontaktowania się w ramach procesu zamówienia i realizacji usług. Dodatkowo w ramach witryny internetowej mogą być rejestrowane dane dotyczące ruchu, służące do udostępniania użytkownikowi historii już odwiedzonych stron w ramach portalu jako dodatkowej funkcji. Dane te pozostają przez nas zapisane aż do usunięcia konta przez użytkownika.

3.4. Przetwarzanie danych w ramach zamówień

Użytkownik może w naszej witrynie zamawiać oferowane produkty, usługi i premie rzeczowe. W celu zamówienia użytkownik musi podać swoje dane kontaktowe i adresowe w odpowiednich polach formularza (na przykład w ramach rejestracji w witrynie internetowej). Data i godzina wypełnienia formularza są zapisywane. Dane osobowe użytkownika są przez nas rejestrowane i, jeśli jest to konieczne do realizacji dostawy, przekazywane naszym podwykonawcom.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe są przez nas przechowywane do czasu zakończenia procesu zamówienia i wysyłki, chyba że przepisy prawa określają dłuższy okres przechowywania.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych nam w ramach zamówienia, pisząc na adres dataprivacy@schaeffler.com. W takim przypadku wszystkie dane osobowe są usuwane ze skutkiem na przyszłość, o ile nie stoją temu na przeszkodzie ustawowe przepisy określające obowiązkowe terminy przechowywania danych.

3.5. Przetwarzanie danych w związku z plikami cookie, web beacon i local storage.

3.5.1. Pliki cookie

Aby zapewnić jak najlepsze działanie witryny internetowej, stosujemy pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Po otwarciu naszej witryny internetowej przez użytkownika w jego przeglądarce może być zapisany plik cookie. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownej wizyty w witrynie.

W dalszej części informujemy ogólnie o stosowaniu plików cookie w naszej witrynie internetowej oraz o przetwarzaniu danych osobowych w ramach tego procesu. Dalsze informacje o konkretnie stosowanych plikach cookie znajdują się w dostępnej na niniejszej stronie Polityce cookie firmy Schaeffler.

Stosujemy pliki cookie, aby zapewnić bardziej przyjazne dla użytkownika działanie witryny internetowej. Niektóre elementy naszej witryny internetowej wymagają, aby przeglądarka, z której odbywa się dostęp, mogła być zidentyfikowana również po zmianie strony.

Oprócz tego w naszej witrynie stosujemy pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowań użytkownika.

Podczas otwierania naszej witryny internetowej użytkownik jest informowany o stosowaniu plików cookie oraz niniejszej Polityce prywatności.

Niektóre funkcje naszej witryny internetowej mogą nie działać bez aktywnej obsługi plików cookie. Witryna wymaga, aby przeglądarka, z której odbywa się dostęp, mogła być zidentyfikowana również po zmianie strony. Dane o użytkowniku, rejestrowane przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookie, nie są używane do tworzenia profilu użytkownika. Dalsze informacje są dostępne w Polityce cookie firmy Schaeffler.

Stosowanie analitycznych plików cookie służy poprawieniu jakości naszej witryny internetowej i treści w niej zawartych. Dzięki analitycznym plikom cookie możemy się dowiedzieć, jak użytkownicy korzystają z naszej witryny i stale optymalizować nasze usługi. Dalsze informacje są dostępne w Polityce cookie firmy Schaeffler.

Pliki cookie są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i stamtąd przekazywane do naszej witryny internetowej. Dzięki temu użytkownik ma również pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, użytkownik może całkowicie wyłączyć lub ograniczyć użycie plików cookie. Już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Istnieje również możliwość automatycznego usuwania plików cookie. Po wyłączeniu obsługi plików cookie dla naszej witryny internetowej niektóre jej funkcje mogą przestać działać w pełnym zakresie.

Podstawą prawną stosowania niezbędnych technicznie plików cookie jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. W przypadku analitycznych plików cookie lub plików cookie do celów marketingowych podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Pliki cookie służą do celów statystycznych oraz do celów personalizacji w ramach ciągłego rozwoju i kontroli adekwatności witryny internetowej, co stanowi uzasadniony interes firmy Schaeffler.

3.5.2. Pliki web beacon

Pliki web beacon to niewielkie pliki graficzne (nazywane również „pikselami liczbowymi”, „znacznikami pikselowymi” lub „przezroczystymi plikami GIF”), które mogą się znajdować w naszych witrynach internetowych, aplikacjach, programach i newsletterach i z reguły są stosowane razem z plikami cookie. Powyższe informacje o plikach cookie odnoszą się również odpowiednio do plików web beacon; pliki web beacon nie są stosowane w szczególności w przypadku, gdy użytkownik nie zaakceptował użycia odpowiednich plików cookie.

Podstawą prawną zastosowania plików web beacon jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Pliki web beacon służą do celów statystycznych i celów związanych z personalizacją w ramach ciągłego rozwoju oraz kontroli adekwatności witryny internetowej, stanowiąc uzasadniony interes firmy Schaeffler.

3.5.3. Local storage

Stosujemy funkcjonalność „local storage”, która umożliwia przechowywanie danych o użytkowniku (dane podstawowe, dane o statusie i dane o programie) lokalnie w pamięci cache przeglądarki internetowej użytkownika. Tak długo, jak użytkownik nie wyczyści pamięci cache swojej przeglądarki, informacja ta jest przechowywana i może być odczytana przy kolejnej wizycie w witrynie internetowej. Stosowanie local storage umożliwia poprawne wyświetlanie danych użytkownika w trakcie przeglądania witryny, bez zbędnych opóźnień i przeciążania połączenia.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie stosowania funkcjonalności local storage, może z niej w każdej chwili zrezygnować, wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Prosimy mieć na uwadze, że w takim przypadku funkcjonalność naszej witryny internetowej może być ograniczona lub witryna może być niedostępna.

Podstawą prawną zastosowania funkcjonalności local storage jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. W przypadku stosowania local storage uzasadniony interes firmy Schaeffler polega na przyspieszeniu procesów i zapobieganiu przeciążenia systemów.

3.6. Przetwarzanie danych w związku z sieciami mediów społecznościowych

Poniższe informacje Polityki prywatności dotyczą profili Grupy Schaeffler w mediach społecznościowych lub na tzw. platformach podmiotów trzecich:

  • X
  • LinkedIn
  • Instagram
  • YouTube
  • XING
  • WeChat
  • VKontakte
  • Facebook

Poniższa deklaracja przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych wyłącznie przez samą Grupę Schaeffler. Administratorzy wymienionych mediów społecznościowych sami przetwarzają dane osobowe zarejestrowanych użytkowników, a także niezarejestrowanych użytkowników odwiedzających ich witryny internetowe. Podmioty te ponoszą samodzielną odpowiedzialność w tym zakresie, a użytkownik lub odwiedzający witrynę powinien uzyskać informacje o przetwarzaniu swoich danych osobowych bezpośrednio od administratorów mediów społecznościowych.

Za gromadzenie danych osobowych w ramach profili prowadzonych w wyżej wymienionych mediach społecznościowych odpowiedzialna jest odpowiednia jednostka prawna Grupy Schaeffler.

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników w trakcie korzystania z naszych profili w mediach społecznościowych i możemy je przenosić do wewnętrznego systemu w celu dalszego przetwarzania.

3.6.1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach kontaktu z nami

Jeśli użytkownik udostępnia nam swoje dane osobowe w ramach kontaktu z nami, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośredniej wiadomości w mediach społecznościowych, przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy lub w ramach działań zmierzających do zawarcia umowy w odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie. W tym celu przetwarzamy dane, które nadawca przekazuje nam bezpośrednio poprzez swoje zapytanie. W mediach społecznościowych jest to nazwa użytkownika i zdjęcie oraz treść wysłanej wiadomości. Możemy również odwiedzać publiczny profil nadawcy zapytania i zapisywać dostępne w nim dane, jeśli jest to konieczne do powyższych celów.

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO w ramach uzasadnionego interesu firmy Schaeffler polegającego na dostarczaniu użytkownikom ukierunkowanych informacji o nas i naszych usługach, jak również w celu optymalizacji naszych profili w mediach społecznościowych i zapewnieniu efektywnej komunikacji z użytkownikami. Jeśli użytkownicy są proszeni przez administratorów sieci mediów społecznościowych o zgodę na przetwarzanie danych (np. w przypadku rejestracji poprzez zaznaczenie pola wyboru lub kliknięcie odpowiedniego przycisku), podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

3.6.2. Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Schaeffler w ramach sieci mediów społecznościowych

W przypadku wszystkich naszych profili w mediach społecznościowych otrzymujemy wiadomości o tym, że użytkownicy mediów społecznościowych użyli przycisku „Lubię to” pod naszymi postami, uznają je za interesujące, udostępniają je, polecają lub komentują (w zależności od funkcji danego portalu społecznościowego) itp. Oprócz tego możemy również zobaczyć listę naszych followersów lub subskrybentów, a w przypadku Xing – listę odwiedzających nasz profil w mediach społecznościowych. Możemy również zobaczyć, kiedy użytkownik zostawił opinię o naszej firmie, pod warunkiem, że opinia jest powiązana z odpowiednim profilem w mediach społecznościowych.

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO w ramach uzasadnionego interesu firmy Schaeffler polegającego na dostarczaniu użytkownikom ukierunkowanych informacji o nas i naszych usługach, jak również w celu optymalizacji naszych profili w mediach społecznościowych i zapewnienia efektywnej komunikacji z użytkownikami. Jeśli użytkownicy są proszeni przez administratorów sieci mediów społecznościowych o zgodę na przetwarzanie danych (np. w przypadku rejestracji poprzez zaznaczenie pola wyboru lub kliknięcie odpowiedniego przycisku), podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

3.6.3. Przetwarzanie danych statystycznych w ramach sieci mediów społecznościowych

Od wszystkich administratorów mediów społecznościowych otrzymujemy również dane statystyczne dotyczące korzystania z naszych profili w mediach społecznościowych przez użytkowników. Jednakże, poza informacjami wymienionymi w punkcie 3.5.1, zawierają one jedynie informacje zanonimizowane, takie jak (w zależności od administratora danego portalu) dane demograficzne, zanonimizowane analizy interakcji i zasięgu naszych profili i postów w mediach społecznościowych, a także takie zanonimizowane informacje jak języki, zainteresowania czy urządzenia końcowe naszych użytkowników.

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO w ramach uzasadnionego interesu firmy Schaeffler polegającego na dostarczaniu użytkownikom ukierunkowanych informacji o nas i naszych usługach, jak również w celu optymalizacji naszych profili w mediach społecznościowych i zapewnienia efektywnej komunikacji z użytkownikami. Jeśli użytkownicy są proszeni przez administratorów sieci mediów społecznościowych o zgodę na przetwarzanie danych (np. w przypadku rejestracji poprzez zaznaczenie pola wyboru lub kliknięcie odpowiedniego przycisku), podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

3.6.4. Przetwarzanie danych osobowych do celów reklamowych i tworzenie profili użytkowników przez administratorów sieci mediów społecznościowych

Dane wymienione w punktach 3.5.1 i 3.5.2 mogą być również przetwarzane w ramach badań rynkowych i do celów reklamowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy umieszczamy reklamy w mediach społecznościowych. Przetwarzania danych dokonuje jednak wtedy administrator danego portalu społecznościowego. Należy również pamiętać, że media społecznościowe mogą tworzyć profil użytkowania na podstawie jego pojedynczych zachowań. Profil użytkownika może być z kolei wykorzystywany na przykład do wyświetlania w ramach tych platform lub poza nimi reklam, które odpowiadają profilowi zainteresowań użytkownika. W tej sprawie należy się kontaktować z administratorem danego portalu społecznościowego.

Administratorzy mediów społecznościowych nie działają na zlecenie posiadacza profilu, lecz przetwarzają dane użytkowników na własną odpowiedzialność. Informacje o administratorach mediów społecznościowych i ich dane kontaktowe można znaleźć w ich witrynach internetowych. Znajdują się tam również informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników. Należy pamiętać, że dane użytkowników mogą być przetwarzane przez administratorów mediów społecznościowych mających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej. Może to spowodować ryzyka dla użytkownika, np. utrudnienie dochodzenia praw na drodze sądowej. W tej sprawie należy się kontaktować z administratorem danego portalu społecznościowego.

4. Prawa podmiotu danych

W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika, użytkownik jest podmiotem danych w rozumieniu RODO, a w związku z tym przysługują mu następujące prawa w stosunku do nas jako administratora danych:

4.1. Prawo do dostępu do danych (art. 15 RODO)

Użytkownik może zażądać od nas potwierdzenia, czy dane osobowe jego dotyczące są przez nas przetwarzane. Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, podmiot danych może zażądać od nas informacji przewidzianych prawem (patrz art. 15 ust. 1 RODO), jak również informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazywaniem danych, jeśli dane osobowe dotyczące danej osoby są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Istnieją ograniczenia określone w § 34 i 35 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

4.2. Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

Użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeśli przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. W takim przypadku jesteśmy zobligowani do bezzwłocznego sprostowania danych.

4.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

W ramach prawnie określonych przesłanek (patrz art. 18 ust. 1 RODO) użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Konsekwencje ograniczenia przetwarzania są opisane w art. 18 ust. 2 i 3 RODO.

4.4. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Użytkownik może zażądać od nas niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 RODO. Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje w przypadkach określonych w art. 17 ust. 3 RODO. Ponadto istnieją ograniczenia zgodnie z § 34 i 35 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

4.5. Prawo do informacji o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych

Jeżeli użytkownik zgłosił do nas żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono jego dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Użytkownik ma prawo zażądać od nas informacji o tych odbiorcach.

4.6. Prawo do przenośności danych (art. 20 RODO)

Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które go dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Szczegółowe informacje znajdują się w art. 20 RODO.

4.7. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Bardziej szczegółowe informacje są opisane w art. 21 RODO.

Ponadto użytkownik ma prawo do odwołania się do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych zgodnie z art. 77 RODO w związku z § 19 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

5. Nazwa i adres administratora

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Polska

Schaeffler Global Services Europe Sp. z o.o.
ul. Plac Nowy Targ 28
50-144 Wroclaw,
Polska

6. Adres inspektora ds. danych osobowych

Schaeffler AG
Data protection officer
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Niemcy

Schaeffler Global Services Europe Sp. z o.o.
Plac Nowy Targ 28
50-144 Wroclaw,
Polska
Inspektor Ochrony Danych
Maciej Wójcik

Stan: Wersja 2.0, 10.2021


Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie