Szukany termin

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój we wszystkich jego wymiarach jest kluczowym składnikiem strategii naszej firmy. Grupa Schaeffler stanie się od 2040 roku przedsiębiorstwem działającym w sposób neutralny dla klimatu. Cel ten obejmuje również kompletny łańcuch dostawców, a jego realizacja poparta będzie ambitnymi celami średniookresowymi. Chcemy wraz z naszymi partnerami handlowymi podjąć to wyzwanie. Dążymy do tego, aby nasza sieć dostawców była jak najbardziej transparentna, dzięki czemu będziemy mogli z wyprzedzeniem identyfikować ryzyka i je minimalizować. W ten sposób wspólnie spełniamy również wymagania i oczekiwania zarówno naszych klientów, jak i innych uczestników rynku.

Więcej zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw – na partnerskich zasadach

Regulacja w formie Kodeksu

Kodeks postępowania dla dostawców Schaeffler jest podstawą odpowiedzialnej współpracy z naszymi dostawcami.

Identyfikacja ryzyk

Prowadzimy ocenę ryzyka po stronie naszych dostawców pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Ograniczenie ryzyk

Poprzez system globalnych standardów, ocen i audytów ograniczamy zidentyfikowane ryzyka.

Ocena działań na polu zrównoważonego rozwoju

Raporty dostarczane przez naszych dostawców umożliwiają nam szczegółowy wgląd w ich działania podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zachęty dla partnerów

Podczas podejmowania decyzji o wyborze dostawcy bierzemy pod uwagę zaangażowanie firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kodeks postępowania dla dostawców

Aby móc spełniać nasze własne cele, jak również oczekiwania klientów i innych uczestników rynku, opracowaliśmy zbiór odpowiednich wymagań w formie Kodeksu postępowania dla dostawców. Aby zapewnić jego konsekwentną realizację, musi on zostać wdrożony przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Akceptacja Kodeksu postępowania dla dostawców Grupy Schaeffler przez kontrahenta jest więc podstawowym warunkiem rozpoczęcia współpracy lub jej kontynuacji.

Schaeffler Group Supplier Code of Conduct

Kodeks postępowania dla dostawców

Polityka zrównoważonych zakupów

Polityka zrównoważonych zakupów

Zrównoważony rozwój definiowany jest przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju jako „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Również nasi klienci podejmują decyzje zakupowe, biorąc szczególnie pod uwagę kwestie ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu. Obok prawnych wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także ocen dokonywanych przez organizacje pozarządowe i inwestorów, coraz większą rolę odgrywa strategia zakupów uwzględniająca zasady zrównoważonego rozwoju.

Aby zadośćuczynić nowym wymaganiom, opracowaliśmy „Politykę zrównoważonych zakupów”, która stanowi wiążący zbiór zasad, zgodnie z którym realizujemy swoje zaopatrzenie w produkty, procesy i usługi w taki sposób, aby uzyskać potrzebne wartości na bazie pełnych cykli życia oraz tworzyć korzyści nie tylko dla nas jako organizacji, ale również dla całego społeczeństwa i gospodarki, a przy tym zminimalizować szkody dla środowiska.

Sustainable Procurement Policy

Ankieta dla dostawców na temat zrównoważonego rozwoju

Aby zrozumieć i poprawić działania zidentyfikowanych dostawców na rzecz zrównoważonego rozwoju, wprowadziliśmy wypełniane przez partnerów standardowe ankiety Self-Assessment Questionnaire (SAQ) opracowane w ramach inicjatywy Drive Sustainability. W tym celu wybrani dostawcy otrzymują za pośrednictwem NQC Ltd. zaproszenie do wypełnienia ankiety na platformie SupplierAssurance. Jeśli Państwa firma jest już zarejestrowana w NQC Ltd., prosimy o kontakt, abyśmy mogli uzyskać dostęp do Państwa ankiety SAQ.

Self-Assessment Questionnaire

Supplier Assurance

FAQ – Supplier Sustainability Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Ankieta dla dostawców na temat zrównoważonego rozwoju

Polityka w zakresie minerałów konfliktowych

Polityka w zakresie minerałów konfliktowych

Firma Schaeffler, tworząc własną wartość dodaną, nie zaopatruje się bezpośrednio w te minerały, jednak jest świadoma, że minerały konfliktowe mogą wystąpić w łańcuchu dostaw. Dlatego Schaeffler stawia sobie i swoim dostawcom za cel, aby wszystkie produkty Schaeffler były wolne od minerałów, którymi handel przyczynia się bezpośrednio lub pośrednio do finansowania konfliktów w państwach lub które pochodzą z działalności sektora wydobywczego w obszarach konfliktów i wysokiego ryzyka.

Biorąc to pod uwagę, Schaeffler jako niezbędny warunek współpracy stawia odpowiedzialne zakupy tych minerałów w swojej sieci dostawców, opierając się na dyrektywie „OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas”.

Schaeffler oczekuje od zidentyfikowanych dostawców corocznego wypełnienia obowiązku informacyjnego w zakresie minerałów konfliktowych z użyciem uznanego na całym świecie szablonu raportu – RMI CMRT Reporting Template.

Aktualną wersję szablonu raportu Conflict Minerals Reporting Template można w każdej chwili pobrać ze strony internetowej Responsible Minerals Initiative (responsiblemineralsinitiative.org)

Conflict Minerals Policy

Polityka na rzecz powstrzymania handlu ludźmi

Niemal każdy kraj na świecie dotknięty jest problemem handlu ludźmi – będąc krajem pochodzenia ofiar, krajem tranzytowym lub krajem docelowym tego procederu. Dlatego Schaeffler poświęca szczególną uwagę zjawisku handlu ludźmi.

Polityka na rzecz powstrzymania handlu ludźmi opisuje działania i zasady mające na celu zapobieganie pracy przymusowej i handlowi ludźmi. Polityka ta jest wiążąca dla wszystkich obszarów działalności firmy Schaeffler. Oczekujemy od naszych partnerów handlowych i ich łańcucha dostaw wprowadzenia skutecznych działań na rzecz powstrzymania pracy przymusowej i handlu ludźmi, a także systematycznego kontrolowania ich skuteczności..

Human Trafficking Policy

Polityka na rzecz powstrzymania handlu ludźmi

Szkolenia dla dostawców i instrukcja postępowania BMAS

Szkolenia dla dostawców i instrukcja postępowania BMAS

Ciągły wspólny ustawiczny rozwój jest możliwy tylko wtedy, gdy mamy spójne spojrzenie na obowiązujące wymagania i ogólne cele, jakie im przyświecają. Dlatego dla Państwa jako dostawcy stworzyliśmy razem z partnerem BSD/Elevate platformę, która umożliwia dostęp do bezpłatnych szkoleń. Szkolenia te mają na celu odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące naszych wymagań oraz wyjaśnić powody, dla których wymagania te zostały wprowadzone.

Na gruncie niemieckiej Ustawy o łańcuchu dostaw (LkSG) są Państwo zobowiązani do skorzystania z tej bezpłatnej oferty po zarejestrowaniu się jako dostawca Schaeffler, aby lepiej zapoznać się z wymaganiami firmy Schaeffler (bezpłatna rejestracja z kodem branżowym „SGSUP”).

Jako inny sposób uczestnictwa przewidujemy również celowe wiążące polecenie uczestnictwa w szkoleniu, w przypadku gdy np. na podstawie naszej analizy ryzyka w zakresie zrównoważonego rozwoju (Risk Exposure Sustainability lub Self Assessment Questionnaire) uzgodnimy z Państwem potencjały do poprawy (bezpłatna rejestracja z kodem branżowym „SGSUP”).

Szkolenia przewidują na zakończenie sprawdzian z przekazanej wiedzy.

Wszystkie informacje są objęte zawartymi umowami o poufności oraz przepisami RODO.

Aby uzyskać dostęp, prosimy o zarejestrowanie się z wykorzystaniem niezbędnych danych i kodu branżowego „SGSUP” lub „SGCAP” i postępowanie zgodnie z instrukcją: Rejestracja do EiQ Learn

Po zarejestrowaniu będą mogli Państwo zalogować się bezpośrednio, wprowadzając swoją nazwę i hasło: Logowanie do EiQ Learn

Instrukcja postępowania BMAS
W ramach dialogu branżowego przemysłu motoryzacyjnego opracowano instrukcje postępowania dla pięciu kluczowych elementów należytej staranności w zakresie praw człowieka (deklaracja zasad dotyczących poszanowania praw człowieka, identyfikacja ryzyka, działania mające na celu zapobieganie potencjalnie negatywnym skutkom, opracowywanie sprawozdań i mechanizm rozpatrywania skarg).

Stanowią one zamknięte w sobie zbiory wytycznych i w pełni odpowiadają wymaganiom Narodowego Planu Akcji (niem. NAP). Oprócz tego uwzględniają one wymagania niemieckiej Ustawy o łańcuchu dostaw (LkSG), przy czym są one oddzielnie wyszczególnione. Zorientowane na praktyczną realizację instrukcje postępowania pełnią rolę zestawu narzędzi i drogowskazów podczas indywidualnego i ciągłego procesu wdrażania obowiązków wynikających z należytej staranności w zakresie praw człowieka.

Instrukcje postępowania są dostępne do pobrania: Pobierz instrukcje postępowania

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska to ważny element filozofii przedsiębiorstwa Schaeffler.

Polityka EHS (ochrony środowiska oraz medycyny i bezpieczeństwo pracy) firmy Schaeffler opisuje jej ogólne zasady i jest częścią składową ogólnych zasad zarządzania. Tworzenie i utrzymywanie bezpiecznego, zdrowego i wydajnego środowiska pracy oraz aktywne działania na rzecz ochrony środowiska są fundamentem działalności i sukcesu naszego przedsiębiorstwa.

Poniższe zasady obowiązują we wszystkich obszarach naszego przedsiębiorstwa na całym świecie. Rozumiemy, że wymaga tego nasza odpowiedzialność za pracowników, ludzi w naszym otoczeniu oraz za przyszłe pokolenia.

EHS policy

Zachęcamy do odpowiednich działań naszych partnerów biznesowych wraz z ich łańcuchami dostaw.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

Substancje zabronione i podlegające zgłoszeniu

Substancje zabronione i podlegające zgłoszeniu

Poniższa tabela zawiera standardy dotyczące „substancji zabronionych i podlegających zgłoszeniu” obowiązujące dostawców materiałów produkcyjnych dla firmy Schaeffler. Zgodnie z nimi wszyscy dostawcy są zobowiązani do dokonywania pełnych zgłoszeń substancji; zabrania się dostarczania dla firmy Schaeffler substancji zabronionych w produktach.

S132030-1 Prohibited and declarable substances

Powiązane dokumenty

Proszę wybrać odpowiednią kategorię dla Państwa produktu. W razie wątpliwości dotyczących wyboru kategorii produktu prosimy o kontakt z Państwa osobą kontaktową w firmie Schaeffler, np. lokalnego specjalisty ds. zakupów, specjalisty ds. substancji lub technologa.

Kategoria A obejmuje produkty firm zewnętrznych, które pozostają w produktach Schaeffler lub na nich.

Conformity declaration Category A

Kategoria B obejmuje produkty firm zewnętrznych, których używa się w procesach produkcji i konserwacji, ale które nie pozostają w produktach Schaeffler lub na nich. Dla produktów firm zewnętrznych kategorii B, które nie są chemikaliami ani mieszaninami, nie należy wypełniać punktu 7 deklaracji zgodności!

Conformity declaration Category B

Kategoria C obejmuje produkty firm zewnętrznych, które stosowane są jako opakowania finalnych produktów firmy Schaeffler i dostarczane są klientom.

Conformity declaration Category C

Materiały szkoleniowe i przykłady

Process instruction on prohibited and declarable substances S132030-1

Example: Conformity declaration Category A

Example: Conformity declaration Category B

Example: Conformity declaration Category C

Szkolenie S 132030-1

Registration live training

Ogólne informacje dotyczące Material Compliance

Material compliance topics

Ochrona klimatu i efektywność energetyczna

Polityka energetyczna firmy Schaeffler opisuje ogólne zasady odpowiedzialnego postępowania z zasobami energetycznymi. Obejmuje ona stworzony w firmie Schaeffler system zarządzania energią, który zapewnia ciągłą poprawę wydajności energetycznej firmy. Stosując Techniczne Warunki Dostaw S151010-25, wyznaczamy standardy w zakresie efektywności energetycznej podczas zakupu nowych maszyn i urządzeń.

Poprzez te działania Schaeffler wspiera aktualne cele ochrony klimatu i daje wyraz swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i kolejnych pokoleń. Poniższe zasady obowiązują we wszystkich obszarach naszego przedsiębiorstwa na całym świecie; zachęcamy do odpowiednich działań również naszych partnerów biznesowych wraz z ich łańcuchami dostaw.

Energy Policy

W naszym przewodniku dostawcy mogą znaleźć więcej informacji na temat zarządzania emisjami i ich ograniczania:

Supplier Guide to Carbon Reduction Management

Ochrona klimatu i efektywność energetyczna

Kalkulacja emisji

Ochrona klimatu ma szczególny związek z emisją lub przyczynianiem się do emisji CO2. Największa część emisji CO2 w przypadku naszych produktów ma miejsce już na etapie łańcucha dostaw i jest określana jako emisja Scope 3 upstream. Dlatego oczekujemy od naszych dostawców przejrzystych i spójnych danych w tym zakresie. Schemat ogólny wymaganej, zgodnej ze standardami kalkulacji emisji jest przedstawiony na poniższym przykładzie.

Product Carbon Footprint Calculation (overview)

W uzupełnieniu przedstawionego przykładu, dalsze i szczegółowe informacje potrzebne do obliczenia śladu węglowego produktu zawiera instrukcja CF Guideline.

Product Carbon Footprint Calculation (Insights)

Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie